Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 20253413487/30/2021 9:03:45 AM7/30/2021 9:03:45 AMQua gần 3 ngày làm việc, từ ngày 9 đến ngày 11/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp Đến dự có đ/c Trương Vĩnh Trọng STS_ListItem_16002https://chauthanh.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://chauthanh.bentre.gov.vnFalsehttps://chauthanh.bentre.gov.vn{8BC1B9BB-AB64-4540-AD06-978229C3547A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Thư của đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Châp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh1770827/30/2021 9:03:11 AM7/30/2021 9:03:11 AMxml version="1.0"?> <ArrayOfCMSHistoryEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <CMSHistoryEntity STS_ListItem_16002https://chauthanh.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://chauthanh.bentre.gov.vnFalsehttps://chauthanh.bentre.gov.vn{4688D2CA-71F8-4244-94CF-64AFD4B001A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Châu Thành vận động người chăn nuôi thực hiện chính sách trong chăn nuôi và tham gia đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo3406527/30/2021 9:02:52 AM7/30/2021 9:02:52 AMNhằm giúp cho người chăn nuôi hiểu rõ hơn các chủ trương mới trong chăn nuôi, huyện Châu Thành đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện chính STS_ListItem_16002https://chauthanh.bentre.gov.vn/Lists/thongtinchung/TongQuat.aspx0https://chauthanh.bentre.gov.vnFalsehttps://chauthanh.bentre.gov.vn{132D62A4-4051-435B-910B-58E27BEDEAF3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Xã, thị trấn532427/30/2021 7:14:56 AM7/30/2021 7:14:56 AMI. Thị trấn (01) 1. Ủy ban nhân dân Thị trấn Châu Thành II Ủy ban nhân dân xã Phước Thạnh 11 Ủy ban nhân dân xã An Khánh 12 Ủy ban nhân dân xã Phú Túc 13 STS_ListItem_16002https://chauthanh.bentre.gov.vn/Lists/gioithieu/TongQuat.aspx0https://chauthanh.bentre.gov.vnFalsehttps://chauthanh.bentre.gov.vn{A67E2A7C-A5AD-4722-AE90-260DF05E91A5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Đơn vị trực thuộc532417/30/2021 7:13:35 AM7/30/2021 7:13:35 AMI. Đơn vị quản lý nhà nước (các phòng chuyên môn) 1. Văn phòng HĐND và UBND 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 4 STS_ListItem_16002https://chauthanh.bentre.gov.vn/Lists/gioithieu/TongQuat.aspx0https://chauthanh.bentre.gov.vnFalsehttps://chauthanh.bentre.gov.vn{65EE310D-5E04-4605-BC8B-AF6D10D3AE46}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Sơ đồ tổ chức531717/30/2021 3:28:13 AM7/30/2021 3:28:13 AMSơ đồ tổ chức hệ thống chính trị huyện Châu Thành xml version="1.0"?> <ArrayOfCMSHistoryEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001 STS_ListItem_16002https://chauthanh.bentre.gov.vn/Lists/gioithieu/TongQuat.aspx0https://chauthanh.bentre.gov.vnFalsehttps://chauthanh.bentre.gov.vn{E8870157-F87B-4ECD-8A0E-4FAB67A8152C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn531697/30/2021 3:25:01 AM7/30/2021 3:25:01 AMNguyên tắc làm việc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện I. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC 1. Ủy ban nhân dân huyện làm việc theo nguyên tắc tập trung dân STS_ListItem_16002https://chauthanh.bentre.gov.vn/Lists/gioithieu/TongQuat.aspx0https://chauthanh.bentre.gov.vnFalsehttps://chauthanh.bentre.gov.vn{9AC9B501-7F3E-4267-8FD1-5D837D864BBF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện7387067/29/2021 3:20:14 PM7/29/2021 3:20:14 PMNhằm ​thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ triển khai thực hiện STS_ListItem_16002https://chauthanh.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://chauthanh.bentre.gov.vnFalsehttps://chauthanh.bentre.gov.vn{E43CF93D-01CD-49B8-B31E-7747F4BF3F47}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Nhân sự Lãnh đạo532407/29/2021 7:47:21 AM7/29/2021 7:47:21 AMThành phần nhân sự lãnh đạo huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2015 - 2020 (cập nhật đến tháng 4/2019 xml version="1.0"?> <ArrayOfCMSHistoryEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001 STS_ListItem_16002https://chauthanh.bentre.gov.vn/Lists/gioithieu/TongQuat.aspx0https://chauthanh.bentre.gov.vnFalsehttps://chauthanh.bentre.gov.vn{5555439F-F1A4-4B05-8F77-F64C63F179FC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Quá trình hình thành và phát triển532447/27/2021 2:55:48 PM7/27/2021 2:55:48 PMQUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Huyện Châu Thành hiện nay bao gồm 2 phần đất nằm trên hai cù lao khác nhau cù lao Bảo và cù lao An STS_ListItem_16002https://chauthanh.bentre.gov.vn/Lists/gioithieu/TongQuat.aspx0https://chauthanh.bentre.gov.vnFalsehttps://chauthanh.bentre.gov.vn{401CC2B5-3865-42D8-A628-EA16BD0DA768}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00